* Nếu không đọc được các ký tự trên hình, xin vui lòng tham khảo CAD hoặc hướng dẫn sử dụng.

xg_s200ch_dimension_011229320452813.gif

XG-S200CH_01 Dimension

xg_s200ch_dimension_021229320443266.gif

XG-S200CH_02 Dimension

xg_s200ch_dimension_031229320436055.gif

XG-S200CH_03 Dimension