* Nếu không đọc được các ký tự trên hình, xin vui lòng tham khảo CAD hoặc hướng dẫn sử dụng.

iv-500_h500_dimension_01.gif

IV-H500CA/H150MA/H500MA Dimension

iv-500_h500_dimension_02.gif

IV-H500CA/H150MA/H500MA Dimension