Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Phần mềm SR-H6W AutoID Network Navigator - SR-H6W