* Nếu không đọc được các ký tự trên hình, xin vui lòng tham khảo CAD hoặc hướng dẫn sử dụng.

op88036_7_8_dimension_01.gif

OP88036-7/8 Dimension