Phương thức giao tiếp Mẫu Hình thức ngoài Thông tin hiển thị kết quả điều chỉnh Thông tin hiển thị giá trị đo Ngõ vào điều khiển Điều chỉnh giá trị dung sai Ghi chú
EtherNet/IP™ DL-EP1 Sử dụng giao tiếp theo chu kỳ.
Không cần tạo chương trình giao tiếp.
Thay đổi cài đặt bằng cách sử dụng giao tiếp tin báo chi tiết.
DeviceNet™ DL-DN1 Sử dụng giao tiếp ngõ vào/ra.
Không cần tạo chương trình giao tiếp.
Thay đổi cài đặt bằng cách sử dụng giao tiếp tin báo chi tiết.
PROFIBUS DL-PD1 Sử dụng truyền phát theo chu kỳ.
Không cần tạo chương trình giao tiếp.
Thay đổi cài đặt bằng cách sử dụng dịch vụ DP-V1.
CC-Link DL-CL1 Sử dụng truyền phát theo chu kỳ.
Không cần tạo chương trình giao tiếp.
Thay đổi cài đặt bằng cách sử dụng điều khiển bắt tay.
RS-232C DL-RS1A Sử dụng giao tiếp RS-232C.
Giao tiếp bằng cách tạo chương trình giao tiếp.
BCD DL-RB1A Giá trị đo được đồng bộ hóa và được cập nhật bằng
đầu cuối ngõ vào hoặc cập nhật tự động bằng bộ hẹn giờ.
Giá trị được đồng bộ hóa và được đọc bằng ngõ ra đầu đo.
Biểu tượng ◎ thể hiện sự tiết kiệm dây và không cần tạo chương trình giao tiếp. 〇 = Có thể truy cập bằng cách tạo chương trình giao tiếp. × = Không thể truy cập.