Mạch sơ đồ kết nối I/O

* Nếu không đọc được các ký tự trên hình, xin vui lòng tham khảo CAD hoặc hướng dẫn sử dụng.

FS-N11MN IO circuit