* Nếu không đọc được các ký tự trên hình, xin vui lòng tham khảo CAD hoặc hướng dẫn sử dụng.

SL-V103FM IO circuit

SL-V103FM IO circuit

SL-V103FM IO circuit

SL-V103FM IO circuit

SL-V103FM IO circuit

SL-V103FM IO circuit