Hệ thống Servo ACSê-ri SV

SV-040L1

Một pha 100 đến 115 VAC (cho 400 W)

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển