Location: Hanoi / Ho Chi Minh

Các phúc lợi dành cho bạn / Company benefit:

Bạn Sẽ Làm Gì/ What will you do?(Main duties)

Chuyên Môn Của Bạn/ Job Requirements